Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-048
Дата на създаване: 24.09.2019
Наименование: Доставка на автобуси за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0050

Поръчката е разпределена в три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка на автобус 12+1 места

Обособена позиция № 2 - Доставка на автобус 14+1 места

Обособена позиция № 3 - Доставка на автобус 19+1 места - 2 броя

Решение и обявление
Размер на файла: 1.17 MB, Качен на: 24.09.2019
Размер на файла: 3.14 MB, Качен на: 24.09.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.32 MB, Качен на: 24.09.2019
Размер на файла: 125.84 KB, Качен на: 24.09.2019
Размер на файла: 193.34 KB, Качен на: 24.09.2019
Размер на файла: 47.65 KB, Качен на: 24.09.2019
Размер на файла: 88.7 KB, Качен на: 24.09.2019
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 2.92 MB, Качен на: 24.09.2019
Други решения и обявления
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 475.36 KB, Качен на: 05.11.2019
Размер на файла: 2.96 MB, Качен на: 28.11.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.13 MB, Качен на: 28.11.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 14.14 MB, Качен на: 05.02.2020
Размер на файла: 14.19 MB, Качен на: 05.02.2020
Размер на файла: 14.82 MB, Качен на: 05.02.2020