Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-071
Дата на създаване: 12.06.2020
Наименование: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Обвръзка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС ”Лозенец 1”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03.07.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 394.07 KB, Качен на: 12.06.2020
Размер на файла: 979.38 KB, Качен на: 12.06.2020
Документация за участие и образци
Документация за участие в процедурата - част 1 съдържание
Съдържание
Указания за подготовка на офертата
Приложение № 1 към Указания за подготовка на офертата
Размер на файла: 1.93 MB, Качен на: 12.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 2 съдържание
Методика за комплексна оценка
Размер на файла: 159.46 KB, Качен на: 12.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 3 съдържание
Проект на договор
Приложения към Проекта на договор
Размер на файла: 2.96 MB, Качен на: 12.06.2020
Размер на файла: 3.41 MB, Качен на: 12.06.2020
Размер на файла: 90.86 KB, Качен на: 12.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 4 съдържание
Образци О1, О1-1, О2, О3, О4, О4-1, О4-2, О4-3, О5
Размер на файла: 1.57 MB, Качен на: 12.06.2020
Размер на файла: 156.93 KB, Качен на: 12.06.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 227.39 KB, Качен на: 16.04.2021
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 7.77 MB, Качен на: 28.06.2021
Размер на файла: 1.18 MB, Качен на: 28.06.2021
Размер на файла: 3.6 MB, Качен на: 17.11.2022
Размер на файла: 6.71 MB, Качен на: 30.05.2023
Размер на файла: 2.34 MB, Качен на: 10.10.2023
Договори за подизпълнение
Договор за подизпълнение съдържание
Договор за подизпълнение от 07.06.2021 г. сключен между "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД и "Химкомплект инженеринг" АД
Размер на файла: 2.97 MB, Качен на: 12.07.2021
Размер на файла: 18.68 MB, Качен на: 20.06.2024