Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-038
Дата на създаване: 25.04.2019
Наименование: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.06.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 1.85 MB, Качен на: 30.04.2019
Размер на файла: 4.04 MB, Качен на: 30.04.2019
Документация за участие и образци
Документация за участие в процедурата - част 1 съдържание
Съдържание
Указания за подготовка на офертата
Приложение 1 към Указания за подготовка на офертата
Размер на файла: 9.42 MB, Качен на: 30.04.2019
Документация за участие в процедурата - част 2 съдържание
Методика за комплексна оценка
Размер на файла: 2.57 MB, Качен на: 30.04.2019
Документация за участие в процедурата - част 3 съдържание
Проект на договор
Приложения към Проекта на договор
Размер на файла: 15.95 MB, Качен на: 30.04.2019
Размер на файла: 91.86 KB, Качен на: 30.04.2019
Документация за участие в процедурата - част 4 съдържание
Образци О3, О3-1, О3-2, О3-3, О3-4, 03-5, О4, О5, С-01, С-02, С-03, С-04, С-05, С-06, О9
Размер на файла: 17.69 MB, Качен на: 30.04.2019
Размер на файла: 436.28 KB, Качен на: 30.04.2019
Размер на файла: 101.61 MB, Качен на: 30.04.2019
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 144.58 KB, Качен на: 30.04.2019
Размер на файла: 52.11 KB, Качен на: 30.04.2019
Разяснения
Размер на файла: 1.77 MB, Качен на: 04.06.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 306.13 KB, Качен на: 20.08.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 69.31 MB, Качен на: 07.11.2019
Размер на файла: 1.24 MB, Качен на: 07.11.2019
Договори за подизпълнение
Договор за подизпълнение съдържание
Договор за подизпълнение от 24.10.2019 г. сключен между ДЗЗД "ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ" и "Химкомплект инженеринг" АД
Размер на файла: 6.19 MB, Качен на: 08.11.2019
Договор за подизпълнение съдържание
Договор за подизпълнение от 03.12.2019 г. сключен между ДЗЗД "ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ" и SOLAR TURBINES EUROPE S.A.
Размер на файла: 657.96 KB, Качен на: 02.01.2020