Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-034
Дата на създаване: 07.05.2019
Наименование: Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран фин. отчет на БТГ ЕАД към 30.06.2019г., в съотв. с изискв. на МСАП 2410 и на независим фин. одит на год. индивид. и консол. фин. отчет на БТГ ЕАД към 31.12.2019г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.05.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:

Пълно наименование на поръчката: Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет на „Булгартрансгаз“ ЕАД към 30.06.2019 г., в съответствие с изискванията на Международен стандарт за ангажимент за преглед 2410 (МСАП 2410) и на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на „Булгартрансгаз“ ЕАД към 31.12.2019 г.

Обяви и покани
Размер на файла: 1017.25 KB, Качен на: 07.05.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 118.83 KB, Качен на: 07.05.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 480.08 KB, Качен на: 13.06.2019