Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-041
Дата на създаване: 28.02.2020
Наименование: Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран фин. отчет на БТГ ЕАД към 30.06.2020г., в съотв. с изискв. на МСАП 2410 и на независим фин. одит на год. индивид. и консол. фин. отчет на БТГ ЕАД към 31.12.2020г.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:

Пълно наименование на поръчката: Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД към 30.06.2020 г., в съответствие с изискванията на Международен стандарт за ангажимент за преглед 2410 (МСАП 2410) и на независим финансов одит на годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД към 31.12.2020 г.

Обяви и покани
Размер на файла: 977.59 KB, Качен на: 28.02.2020
Размер на файла: 120.52 KB, Качен на: 28.02.2020
Съобщения от Възложителя