Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-138
Дата на създаване: 19.12.2019
Наименование: Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони за етап „КС Нова Провадия”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.01.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 1.13 MB, Качен на: 20.12.2019
Размер на файла: 2.65 MB, Качен на: 20.12.2019
Документация за участие и образци
Документация за участие в процедурата - част 1 съдържание
Съдържание
Указания за подготовка на офертата
Приложение 1 към Указания за подготовка на офертата
Размер на файла: 7.32 MB, Качен на: 20.12.2019
Документация за участие в процедурата - част 2 съдържание
Методика за комплексна оценка
Размер на файла: 1.68 MB, Качен на: 20.12.2019
Документация за участие в процедурата - част 3 съдържание
Проект на договор
Приложения към Проекта на договор
Размер на файла: 9.63 MB, Качен на: 20.12.2019
Техническа спецификация - част 1 съдържание
Техническа спецификация
Приложение № 1 - План схема за КС ”Нова Провадия””
Приложение № 2 - Ситуационно разположение на агрегатите за КС ”Нова Провадия”
Размер на файла: 4.76 MB, Качен на: 20.12.2019
Техническа спецификация - част 2 съдържание
Приложение № 3 – Технически изисквания и основни проектни параметри за компресорните станции
Размер на файла: 1.5 MB, Качен на: 20.12.2019
Техническа спецификация - част 3 съдържание
Приложение № 4 - Технически изисквания и общо описание обхвата на доставките на оборудване по етапи (КС) и основни видове дейности
Размер на файла: 19.84 MB, Качен на: 20.12.2019
Техническа спецификация - част 4 съдържание
Приложение № 5 – Писмо с изх.№ ОВОС-25/22.11.2019г. на МОСВ
Размер на файла: 6.9 MB, Качен на: 20.12.2019
Размер на файла: 90.11 KB, Качен на: 20.12.2019
Документация за участие в процедурата - част 4 съдържание
Образци О1, О2, О3, О4, О4-1, О5
Размер на файла: 2.83 MB, Качен на: 20.12.2019
Размер на файла: 96.2 KB, Качен на: 20.12.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 893.97 KB, Качен на: 07.02.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 3.37 MB, Качен на: 09.04.2020
Размер на файла: 1.13 MB, Качен на: 09.04.2020