Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-051
Дата на създаване: 17.07.2019
Наименование: Платформа за резервиране на капацитет в точките на междусистемно свързване и вътрешни точки от газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.08.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 244.07 KB, Качен на: 17.07.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.11 MB, Качен на: 05.12.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 81.86 KB, Качен на: 23.08.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 2.8 MB, Качен на: 05.12.2019