Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-002
Дата на създаване: 24.01.2019
Наименование: Проучване, инвестиционно проектиране - фаза технически проект и всички необходими дейности за получаване на разрешения за строеж за три технологични връзки
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.02.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Пълно наименование на поръчката: Проучване, инвестиционно проектиране - фаза технически проект и всички необходими дейности за получаване на разрешения за строеж за три технологични връзки на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част“ към съществуващата газопреносна мрежа

 Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0007

Решение и обявление
Размер на файла: 1.33 MB, Качен на: 25.01.2019
Размер на файла: 3.14 MB, Качен на: 25.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 12.81 MB, Качен на: 25.01.2019
Размер на файла: 14.72 MB, Качен на: 25.01.2019
Размер на файла: 89.27 KB, Качен на: 25.01.2019
Размер на файла: 199.27 KB, Качен на: 25.01.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 16.35 MB, Качен на: 21.02.2019
Размер на файла: 2.11 MB, Качен на: 18.03.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 2.11 MB, Качен на: 18.03.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.15 MB, Качен на: 27.05.2019
Размер на файла: 34.61 MB, Качен на: 27.05.2019