Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-093
Дата на създаване: 12.06.2020
Наименование: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.07.2020 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

обособена позиция 1 - Оценка за съответствие на инвестиционен проект – фаза технически проект

обособена позиция 2 - Оценка за съответствие на инвестиционен проект – фаза работен проект и упражняване на строителен надзор

Номер на преписката в АОП: 01351-2020-0059

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 17.06.2020 г. под номер 2020/S 116-282576

Решение и обявление
Размер на файла: 395.51 KB, Качен на: 15.06.2020
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 15.06.2020
Документация за участие и образци
Документация за участие в процедурата - част 1 съдържание
Съдържание
Указания за подготовка на офертата
Приложение № 1 към Указания за подготовка на офертата
Приложение № 2 към Указания за подготовка на офертата
Размер на файла: 5.17 MB, Качен на: 17.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 2 съдържание
Методика за комплексна оценка по обособена позиция № 1
Методика за комплексна оценка по обособена позиция № 2
Размер на файла: 846.04 KB, Качен на: 17.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 3 съдържание
Проект на договор за обособена позиция № 1
Приложение към Проекта на договор за обособена позиция № 1
Проект на договор за обособена позиция № 2
Приложения към Проекта на договор за обособена позиция № 2
Размер на файла: 6.94 MB, Качен на: 17.06.2020
Технически спецификации съдържание
Техническа спецификация за обособена позиция № 1
Техническа спецификация за обособена позиция № 2
Размер на файла: 5.15 MB, Качен на: 17.06.2020
Документация за участие в процедурата - част 4 съдържание
Образци О1, О2, О3, О4, О4-1, О5
Размер на файла: 3.3 MB, Качен на: 17.06.2020
Размер на файла: 133.71 KB, Качен на: 17.06.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 434.75 KB, Качен на: 21.01.2021
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.46 MB, Качен на: 25.03.2021
Размер на файла: 6.31 MB, Качен на: 25.03.2021
Размер на файла: 9.35 MB, Качен на: 25.03.2021
Размер на файла: 599.63 KB, Качен на: 07.11.2022
Размер на файла: 261.12 KB, Качен на: 02.11.2023
Размер на файла: 220.42 KB, Качен на: 22.11.2023