Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-090
Дата на създаване: 02.08.2019
Наименование: Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за етап „КС Расово” и етап „КС Нова Провадия”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.09.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Решение и обявление
Размер на файла: 1.46 MB, Качен на: 05.08.2019
Размер на файла: 3.21 MB, Качен на: 05.08.2019
Документация за участие и образци
Документация за участие в процедурата - част 1 съдържание
Съдържание
Указания за подготовка на офертата
Приложение 1 към Указания за подготовка на офертата
Размер на файла: 9.19 MB, Качен на: 07.08.2019
Документация за участие в процедурата - част 2 съдържание
Методика за комплексна оценка
Размер на файла: 1.49 MB, Качен на: 07.08.2019
Документация за участие в процедурата - част 3 съдържание
Проект на договор
Приложения към Проекта на договор
Размер на файла: 9.15 MB, Качен на: 07.08.2019
Документация за участие в процедурата - част 4 съдържание
Техническа спецификация
Размер на файла: 3.77 MB, Качен на: 07.08.2019
Размер на файла: 94.71 KB, Качен на: 07.08.2019
Документация за участие в процедурата - част 5 съдържание
Образци О1, О2, О3, О4, О4-1, О5
Размер на файла: 4.15 MB, Качен на: 07.08.2019
Размер на файла: 87.02 KB, Качен на: 07.08.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 1.25 MB, Качен на: 16.12.2019
Информация за договори, сключени въз основа на рамковото споразумение
Размер на файла: 4.51 MB, Качен на: 24.02.2020
Размер на файла: 1.96 MB, Качен на: 24.02.2020