Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
200-086 10.07.2020 Доставка на течни горива за нуждите на „Булгартрансгаз" ЕАД Приключена договаряне без предварителна покана за участие
200-087 10.07.2020 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15 Приключена договаряне без предварителна покана за участие
200-071 12.06.2020 Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Обвръзка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС ”Лозенец 1” 03.07.2020 17:00 Възложена публично състезание
200-092 12.06.2020 Изработване на инвестиционен проект (фаза - технически проект) за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия” 03.07.2020 17:00 Приключена публично състезание
200-095 12.06.2020 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на обект: „Обвръзка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС ”Лозенец” и реконструкция на ОС ”Лозенец 1” 17.07.2020 17:00 Приключена открита процедура
200-093 12.06.2020 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ 17.07.2020 17:00 Приключена открита процедура
200-020 11.06.2020 Доставка и внедряване чрез наемане на система за централизирано управление и оптимизиране на ресурсите за печат и сканиране в структури на „Булгартрансгаз“ ЕАД 31.07.2020 17:00 Възложена публично състезание
200-083 11.06.2020 Доставка на активна електроенергия високо и средно напрежение 31.07.2020 17:00 Частично прекратена открита процедура
200-065 05.06.2020 Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж „Електрическа подстанция 110/6kV, КС „Вълчи дол““ 26.06.2020 17:00 Възложена публично състезание
200-073 27.05.2020 Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на магистрален газопровод – северен клон в две обособени позиции 16.06.2020 17:00 Приключена публично състезание