Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕБ-Изх. 97 02.12.2021 "Стелаж за автомобилни гуми" 27.12.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-262 29.11.2021 "Ремонт струйно реле и подмяна на масло в съда на мощностен превключвател" 06.12.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
№ БТГ-ЕЗ-Изх.-76 21.10.2021 "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация", класифицирани под код 90921000-9 "Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.", съгласно Общия терминологичен речник (CPV-2007)" 03.11.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-2519 20.10.2021 Извозване и предаване за последващо третиране на отпадъци от наситени или отработени йонообменни смоли и на други отпадъци, неупоменати другаде, генерирани от производствената дейност в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 28.10.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-2520 20.10.2021 Предаване за последващо третиране на излезли от употреба гуми, електронно оборудване, пластмаси и луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, генерирани от производствената дейност в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 28.10.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-2521 20.10.2021 Извозване за последващо оползотворяване на маслени филтри, абсорбентни филтърни материали, твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори, утайки и отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, генерирани от производствената дейност в обектите 28.10.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-2522 20.10.2021 Предаване за последващо третиране на органични отпадъци и лабораторни химикали, съдържащи опасни вещества, генерирани от производствената дейност в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ 28.10.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-2526 20.10.2021 Транспортиране и последващо третиране на нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа 28.10.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-232 12.10.2021 "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация в Компресорни станции "Вълчи дол", "Кардам", "Провадия" и "Нова Провадия" 22.10.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
ЕИ-Изх.- 106 26.07.2021 "АГРС-Пазарджик и АГРС-Септември - ремонт и боядисване на покривите на регулаторни и котелни помещения и ограда" 20.08.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП