Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
180-103 07.11.2018 Доставка на манометри 14.11.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕИ-Изх.-184 07.11.2018 ”Ремонт на сграден фонд и площадки” 23.11.2018 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-3025 02.11.2018 Доставка на йонообменна смола 09.11.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
180-104 01.11.2018 Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 12.11.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
180-092 31.10.2018 Доставка на мотокар за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД 12.11.2018 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
180-098 29.10.2018 Доставка на сървърна техника 19.11.2018 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
БТГ-24-00-2976 29.10.2018 Транспортиране и последващо третиране на опасни отпадъци 16.11.2018 17:00 Отворена Обект -> Предоставяне на услуги
1846803 26.10.2018 „Профилактика на котелна станция и водосъдържатели“ 07.11.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЗ-Изх.-101 23.10.2018 "Доставка на Температуран калибратор, класифициран под код 38341300-0 "Уреди за измерване на електрически величини", съгласно Общия терминологичен речник (CPV)" 09.11.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-334 22.10.2018 Избор на изпълнител за събиране, транспортиране, предаване за депониране и/или оползотворяване на производствени отпадъци 31.10.2018 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП