Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
200-032 27.03.2020 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през река Джерман ПК 118 в землището на с. Блажиево, община Бобошево” 24.04.2020 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
200-054 24.03.2020 Поддръжка на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) 03.04.2020 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
200-058 23.03.2020 Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 02.04.2020 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
200-051 19.03.2020 Ремонт в заводски условия и калибриране по разход при високо налягане на ултразвуков разходомер 30.03.2020 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕЧ-Изх-34 19.03.2020 Сезонна дезинсекция, дератизация и дезакаризация 02.04.2020 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
200-023 12.03.2020 Доставка и разтоварване на технически метилов алкохол /метанол/ 27.03.2020 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
200-036 12.03.2020 Изработка и доставка на антистатично, специално защитно облекло за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 27.03.2020 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
200-041 28.02.2020 Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран фин. отчет на БТГ ЕАД към 30.06.2020г., в съотв. с изискв. на МСАП 2410 и на независим фин. одит на год. индивид. и консол. фин. отчет на БТГ ЕАД към 31.12.2020г. 13.03.2020 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕЧ-Изх-23 26.02.2020 "Доставка на Фотоклетка QRA55.G27 UV Detector- 1 бр." 13.03.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-21 25.02.2020 „Ремонт на магнитометричен локатор за откриване и проследяване на тръби и кабели“ 18.03.2020 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП