Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕЗ-Изх.-7 21.01.2020 "Охрана с паник бутони и автопатрулна реакция", класифицирани под код 79711000-1 "Услуги чрез сигнално-охранителни системи", съгласно Общия терминологичен речник (CPV-2007)" 03.02.2020 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
190-091 13.01.2020 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Защитно съоръжение на р. Тополница при с. Калугерово, обл. Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален газопроводи“ 31.01.2020 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
190-126 06.01.2020 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система в сграден фонд на СЗЕР Ботевград 16.01.2020 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-24-00-5 03.01.2020 Транспортиране и последващо третиране на излязло от употреба оборудване, пластмаси, оловни акумулаторни батерии и отпадъци от масла и нефтопродукти 15.01.2020 17:00 Затворена Обект -> Предоставяне на услуги
БТГ-24-00-6 03.01.2020 Транспортиране и последващо третиране на излезли от употреба гуми, отпадъци, съдържащи опасни вещества, Ni-Cd, маслени филтри, отпадъци, неупоменати другаде и отпадъци от масла и нефтопродукти 15.01.2020 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
190-139 31.12.2019 Обучение и сертифициране за изпълнение на врязвания под налягане и стопел операции 16.01.2020 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
190-009 04.12.2019 Ремонт на участък от Газопроводно отклонение „Правец” 16.12.2019 17:00 Затворена Покана до определени лица
190-025 03.12.2019 Изпълнение на строителни дейности по части „Конструктивна“ и „Геодезическа“ за строеж „Технологична връзка между транзитни газопроводи за Турция ТГ1 и ТГ2 след кранов възел КВ9 в землището на с. Недялско“ 27.12.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
190-121 29.11.2019 Ремонт на компресорни цилиндри 13.12.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
190-109 07.11.2019 Изработка и доставка на антистатично, специално защитно облекло за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 18.11.2019 17:00 Възложена Събиране на оферти с обява