Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕЧ-Изх-44 14.04.2021 "Пневматичен крик 6t" 29.04.2021 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-38 05.04.2021 "Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към експлоатационните райони" 15.04.2021 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-ИЗХ.-32 29.03.2021 "Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност / СПО/ в "Булгартрансгаз" ЕАД - СЗЕР Ботевград , от изпълнители които отговарят на изискванията на чл. 34 а, ал. 2 от Закон за техническите изисквания към продуктите / ЗТИП/" 09.04.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-24-00-790 24.03.2021 Закупуване на 2534 бр. валидни международни кредити (CER) за емисии на парникови газове 31.03.2021 17:00 Затворена Обект -> Доставки на стоки
БТГ-ЕВ-Изх.-93 18.03.2021 "Извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)". 31.03.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-27 16.03.2021 "Пневматичен крик 6t" 30.03.2021 16:00 Прекратена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-30 16.03.2021 "Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация" 30.03.2021 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-23 11.03.2021 „Вентилационна система диспечерна зала“ 31.03.2021 16:00 Прекратена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-80 05.03.2021 „Електронен модул за мониторинг на зареждане на батерийна група (Battery charger circuit monitoring) модел BLÜ4 400VDC” 19.03.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-84 05.03.2021 "Двигателно масло за авариен ел. генератор в КС "Провадия" 19.03.2021 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП