Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
190-009 04.12.2019 Ремонт на участък от Газопроводно отклонение „Правец” 16.12.2019 17:00 Отворена Покана до определени лица
190-025 03.12.2019 Изпълнение на строителни дейности по части „Конструктивна“ и „Геодезическа“ за строеж „Технологична връзка между транзитни газопроводи за Турция ТГ1 и ТГ2 след кранов възел КВ9 в землището на с. Недялско“ 18.12.2019 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
190-121 29.11.2019 Ремонт на компресорни цилиндри 09.12.2019 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
190-109 07.11.2019 Изработка и доставка на антистатично, специално защитно облекло за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 18.11.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
БТГ-24-00-2779 16.10.2019 Транспортиране и последващо третиране на излязло от употреба оборудване, пластмаси и оловно акумулаторни батерии 28.10.2019 17:00 Затворена Обект -> Предоставяне на услуги
БТГ-24-00-2781 16.10.2019 Транспортиране и последващо третиране на излезли от употреба гуми, отпадъци, съдържащи опасни вещества, Ni-Cd, маслени филтри и отпадъци, неупоменати другаде 28.10.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
190-077 03.10.2019 Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции 25.10.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
1945611 03.10.2019 Направа обогрев на регулиращи линии на сондажите от обект Площадка за разходомери 17.10.2019 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-339 27.09.2019 Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация в Компресорни станции "Вълчи дол", "Кардам" и "Провадия" 07.10.2019 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-317 27.08.2019 "ГРС "Страшимирово" и ГРС "Варна" - подмяна на дограма и съпътстващи дейности" 13.09.2019 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП