Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
190-109 07.11.2019 Изработка и доставка на антистатично, специално защитно облекло за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 18.11.2019 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
БТГ-24-00-2779 16.10.2019 Транспортиране и последващо третиране на излязло от употреба оборудване, пластмаси и оловно акумулаторни батерии 28.10.2019 17:00 Затворена Обект -> Предоставяне на услуги
БТГ-24-00-2781 16.10.2019 Транспортиране и последващо третиране на излезли от употреба гуми, отпадъци, съдържащи опасни вещества, Ni-Cd, маслени филтри и отпадъци, неупоменати другаде 28.10.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
190-077 03.10.2019 Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в 4 обособени позиции 25.10.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
1945611 03.10.2019 Направа обогрев на регулиращи линии на сондажите от обект Площадка за разходомери 17.10.2019 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-339 27.09.2019 Сезонна дезинфекция, дератизация и дезакаризация в Компресорни станции "Вълчи дол", "Кардам" и "Провадия" 07.10.2019 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-317 27.08.2019 "ГРС "Страшимирово" и ГРС "Варна" - подмяна на дограма и съпътстващи дейности" 13.09.2019 17:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЗ-Изх.-118 19.08.2019 "Доставка на скална маса, класифицирани под код 14212200-2 "Други инертни материали" , съгласно Общия терминологичен речник (CPV-2007)" 27.08.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
190-073 16.08.2019 Доставка и разтоварване на технически метилов алкохол /метанол/ 26.08.2019 17:00 Възложена Събиране на оферти с обява
190-030 25.07.2019 “Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив“ 23.08.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява