Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
БТГ-ЕВ-Изх.-80 05.03.2021 „Електронен модул за мониторинг на зареждане на батерийна група (Battery charger circuit monitoring) модел BLÜ4 400VDC” 19.03.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-84 05.03.2021 "Двигателно масло за авариен ел. генератор в КС "Провадия" 19.03.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-22 02.03.2021 Масло АА 22.03.2021 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЗ-Изх.-15 01.03.2021 "Доставка на Клещи за магнитно-прахов метод", класифицирани под код 42652000-1 "Ръчни електромеханични инструменти", съгласно Общия терминологичен речник (CPV-2007)" 16.03.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-70 01.03.2021 "Извозване на отпадъчни води от изравнителен резервоар за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/" 15.03.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-74 01.03.2021 Ремонт на силов трансформатор ТМ 630 kVA 20/0,4kV 17.03.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-16 26.02.2021 Обогрев на добивни линии 19.03.2021 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕВ-Изх.-65 22.02.2021 Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност към Експлоатационните райони 12.03.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕБ-Изх.-16 22.02.2021 Закупуване на оборудвана кабина за КРАЗ - 255Б 19.03.2021 17:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-14 19.02.2021 Фотоклетка IRD 1020 10.03.2021 16:00 Отворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП