Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
190-073 16.08.2019 Доставка и разтоварване на технически метилов алкохол /метанол/ 26.08.2019 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
190-030 25.07.2019 “Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив“ 23.08.2019 17:00 Отворена Събиране на оферти с обява
БТГ-ЕВ-Изх.-278 24.07.2019 "Изграждане на метална ограда на ГРС "Шумен" 05.08.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
190-058 22.07.2019 Доставка на филтри за природен газ 05.08.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
190-074 19.07.2019 Доставка на арестори 05.08.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява
ЕИ-Изх.-99 15.07.2019 ”Ремонт на сграден фонд и площадки” 02.08.2019 17:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-131 12.07.2019 "Замерване на вентилационни уредби в ПГХ" 09.08.2019 16:00 Затворена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
БТГ-ЕЧ-Изх-116 24.06.2019 "Сезонна дезинсекция, дератизация и дезакаризация" - CPV код 909210009 05.07.2019 16:00 Възложена Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
190-071 19.06.2019 Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран фин. отчет на БТГ ЕАД към 30.06.2019г., в съотв. с изискв. на МСАП 2410 и на независим фин. одит на год. индивид. и консол. фин. отчет на БТГ ЕАД към 31.12.2019г. 05.07.2019 17:00 Възложена Събиране на оферти с обява
190-035 11.06.2019 Доставка на преносими анализатори на точка на роса по вода 28.06.2019 17:00 Затворена Събиране на оферти с обява