Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
190-056 13.06.2019 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15 Отворена договаряне без предварителна покана за участие
190-038 25.04.2019 Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ 10.06.2019 17:00 Временно спряна открита процедура
190-007 28.02.2019 Дейности по придобиване на вещни права (собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обекти към системата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД в 4 обособени позиции 25.03.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-014 28.02.2019 Доставка на оборудване за подобряване на функционалността на Blade центъра и сигурността на данните във виртуална среда 21.03.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-017 28.02.2019 Доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя аварийни дизелови генератори 22.03.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-024 28.02.2019 Последваща периодична проверка и проверка по желание на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и електронни коригиращи устройства за обем тип 2 21.03.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-018 28.02.2019 Доставка на резервни части за UPS 21.03.2019 17:00 Прекратена публично състезание
190-016 27.02.2019 Доставка и подмяна на мълниезащитно въже 08.04.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-022 27.02.2019 Доставка на течен азот, изпаряване и нагнетяване в системата 20.03.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-023 27.02.2019 Доставка на манометри 20.03.2019 17:00 Частично прекратена публично състезание