Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
170-051 19.09.2017 Осигуряване на достъп на техническо оборудване и персонал до земите в района на ПГХ Чирен за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 18.10.2017 17:00 Отворена публично състезание
160-048 13.09.2017 Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура 19.10.2017 17:00 Отворена открита процедура
170-065 13.09.2017 Доставка на резервни части за газотурбинен двигател (ГТД) ТНМ 1304 13.10.2017 17:00 Отворена публично състезание
170-022 12.09.2017 Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ70П 12.10.2017 17:00 Отворена публично състезание
170-055 12.09.2017 Доставка на багери, разпределена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование – Доставка на мини багер с ремарке, Обособена позиция № 2 с наименование – Доставка на верижен багер 03.10.2017 17:00 Отворена публично състезание
170-057 08.09.2017 Доставка на булдозер 29.09.2017 17:00 Отворена публично състезание
170-071 08.09.2017 Доставка на компресори 29.09.2017 17:00 Отворена публично състезание
170-028 10.08.2017 Доставка на течни горива за нуждите на „Булгартрансгаз" ЕАД Прекратена договаряне без предварителна покана за участие
170-053 10.08.2017 Доставка на хидравлично минерално масло Отворена договаряне без предварителна покана за участие
170-060 09.08.2017 Доставка на технически метилов алкохол /метанол/ 01.09.2017 17:00 Затворена публично състезание