Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
190-036 12.07.2019 Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за котел 02.08.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-057 11.07.2019 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс - апарати и копирни машини 31.07.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-039 10.07.2019 Доставка на люкове за пускова и приемни камери 31.07.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-045 10.07.2019 Доставка на резервни части за система за автоматично управление "Турболог" 31.07.2019 17:00 Отворена публично състезание
180-065 09.07.2019 Доставка на свежо турбинно масло ТП-32 Отворена договаряне без предварителна покана за участие
190-068 26.06.2019 Доставка на газьол и дизелово гориво Отворена договаряне без предварителна покана за участие
190-056 13.06.2019 Доставка на хидравлично минерално масло ISO VG 15 Отворена договаряне без предварителна покана за участие
190-038 25.04.2019 Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ 10.06.2019 17:00 Затворена открита процедура
190-007 28.02.2019 Дейности по придобиване на вещни права (собственост, учредяване на сервитут и др.) върху имоти за обекти към системата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз” ЕАД в 4 обособени позиции 25.03.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-014 28.02.2019 Доставка на оборудване за подобряване на функционалността на Blade центъра и сигурността на данните във виртуална среда 21.03.2019 17:00 Възложена публично състезание