Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
180-094 15.10.2018 Доставка на течни горива за автомобили, чрез карти за безналично плащане за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД Отворена договаряне без предварителна покана за участие
180-056 11.10.2018 „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания за строежи към системата за пренос на природен газ на „Булгартрансгаз“ ЕАД” 15.11.2018 17:00 Отворена открита процедура
180-011 09.10.2018 Доставка и внедряване на софтуерен продукт за симулиране на експлоатацията на подземния газов резервоар на ПГХ „Чирен“ 13.11.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-093 04.10.2018 Обновяване на системата за управление на технологичните процеси в ПГХ „Чирен“ 08.11.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-088 03.10.2018 Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими) 24.10.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-071 26.09.2018 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на водоохлаждащ термопомпен агрегат с въздушно охлаждане 31.10.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-074 13.09.2018 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатици 05.10.2018 17:00 Затворена публично състезание
170-080 12.09.2018 Доставка на автомобили с висока проходимост (пикапи) 03.10.2018 17:00 Затворена публично състезание
180-078 10.09.2018 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА)“ 15.10.2018 17:00 Затворена открита процедура
180-007 10.09.2018 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за нови регулиращи и/или измервателни линии към съществуващи технологични съоръжения 15.10.2018 17:00 Затворена открита процедура