Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
200-052 30.03.2020 КС „Вълчи дол“ – ремонт на столова и кухня и на площадкова мрежа на питеен и противопожарен водопроводи 28.04.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-055 27.03.2020 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за постоянен мониторинг на компресорни станции за пропуски на газ 04.05.2020 17:00 Отворена открита процедура
200-060 27.03.2020 Доставка на газова арматура 04.05.2020 17:00 Предстои публикуване открита процедура
200-044 25.03.2020 Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции 21.04.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-014 24.03.2020 Доставка на еталонно оборудване за проверка на средства за измерване 15.04.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-046 24.03.2020 Доставка на резервни части за поддръжка на автопарка на "Булгартрансгаз" ЕАД 13.04.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-050 24.03.2020 Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени позиции 23.04.2020 17:00 Отворена открита процедура
200-057 24.03.2020 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК) 13.04.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-056 24.03.2020 Доставка на автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) 13.04.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-019 20.03.2020 Доставка на тръби и фасонни части 09.04.2020 17:00 Отворена публично състезание