Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
190-046 15.08.2019 Доставка на регулатори на налягане 09.09.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-040 09.08.2019 Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на двугредов мостов кран 10т в КС „Вълчи дол”. 02.09.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-078 09.08.2019 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК) 30.08.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-041 09.08.2019 Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Пускова и приемна камери на газопроводно отклонение „Бургас“" 09.09.2019 17:00 Отворена открита процедура
190-090 02.08.2019 Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за етап „КС Расово” и етап „КС Нова Провадия” 09.09.2019 17:00 Отворена открита процедура
190-067 29.07.2019 „Ремонт на очистно съоръжение „Стряма““ 08.08.2019 17:00 Затворена Пазарни консултации
190-055 25.07.2019 Доставка на активна електроенергия високо и средно напрежение 29.08.2019 17:00 Отворена открита процедура
190-031 25.07.2019 Проучване, проектиране, доставки (с изключение на тези предоставени от Възложителя), изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: Пускова и приемна камери на газопроводно отклонение (ГО) Димитровград 16.08.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-059 25.07.2019 Доставка на тежкотоварен камион с кран (автокран) 23.08.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-051 17.07.2019 Платформа за резервиране на капацитет в точките на междусистемно свързване и вътрешни точки от газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД 09.08.2019 17:00 Затворена договаряне без предварителна покана за участие