Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
190-099 13.09.2019 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно Отворена договаряне без предварителна покана за участие
190-093 12.09.2019 Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за котел 16.10.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-063 09.09.2019 Доставка на оборудване за създаване на лаборатория за киберсигурност и център за съхранение и резервиране на данни 30.09.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-085 05.09.2019 Упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“ Отворена договаряне без предварителна покана за участие
190-037 03.09.2019 Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в четири обособени позиции 14.10.2019 17:00 Отворена открита процедура
190-087 30.08.2019 Доставка на манометри 20.09.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-067 30.08.2019 „Ремонт на очистно съоръжение „Стряма““ 19.09.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-086 30.08.2019 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Реконструкция и разширение на ГРС „Страшимирово““ 19.09.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-052 23.08.2019 Извършване на инспекция V3 на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304, състоящ се от газгенератор (ГГ) № 2055 и силова турбина (СТ) № 2056 30.09.2019 17:00 Отворена открита процедура
190-054 23.08.2019 Преоборудване на горивната система с нискоемисионни горивни камери и модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304 30.09.2019 17:00 Отворена открита процедура