Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
200-001 20.01.2020 Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка 24.02.2020 17:00 Предстои публикуване открита процедура
190-140 20.12.2019 Доставка на компютърна техника 09.01.2020 17:00 Затворена публично състезание
190-135 20.12.2019 Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ - ЛКВ „Преселка“ и проектиране и изграждане на оптична кабелна линия към него 27.01.2020 17:00 Отворена открита процедура
190-138 19.12.2019 Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони за етап „КС Нова Провадия” 08.01.2020 17:00 Затворена публично състезание
190-117 18.12.2019 Доставка и внедряване на информационна система „Платформа за търговско диспечиране“ 22.01.2020 17:00 Отворена открита процедура
190-131 18.12.2019 Доставка и подмяна на мълниезащитно въже 13.01.2020 17:00 Затворена публично състезание
190-069 16.12.2019 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“ 10.01.2020 17:00 Затворена публично състезание
190-134 09.12.2019 Доставка на употребявани автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове) 19.12.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-032 03.12.2019 Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени позиции 23.12.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-095 29.11.2019 Доставка на резервни части за UPS 19.12.2019 17:00 Затворена публично състезание