Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
200-073 27.05.2020 Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на магистрален газопровод – северен клон в две обособени позиции 16.06.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-074 27.05.2020 Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции 17.06.2020 17:00 Отворена публично състезание
200-075 27.05.2020 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно Отворена договаряне без предварителна покана за участие
200-069 21.05.2020 Упражняване на консултантска дейност по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в две обособени позиции 25.06.2020 17:00 Отворена открита процедура
200-072 15.05.2020 Вътрешнотръбна инспекция с бутало с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на участък от газопреносната мрежа с външен диаметър DN720 (28”) и дължина 129 км. 19.06.2020 17:00 Отворена открита процедура
200-066 08.05.2020 Доставка на софтуерни пакети за управление на електронна поща 28.05.2020 17:00 Затворена публично състезание
200-063 07.05.2020 Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната система, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя трансформатори в КС „Полски Сеновец” 27.05.2020 17:00 Затворена публично състезание
200-061 21.04.2020 КС „Кардам – 1“ и КС „Кардам – 2“ – текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на входно – изходни шлейфи 18.05.2020 17:00 Затворена публично състезание
200-047 07.04.2020 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Намаляване на вибрациите в Газо-моторните компресори (ГМК) и технологичната линия от ГМК до II-ри пясъчен демпфер“ към ПГХ „Чирен“ 15.05.2020 17:00 Затворена публично състезание
200-052 30.03.2020 КС „Вълчи дол“ – ремонт на столова и кухня и на площадкова мрежа на питеен и противопожарен водопроводи 28.04.2020 17:00 Затворена публично състезание