Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
170-088 06.02.2018 Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на специализиран софтуерен продукт за интеграция и синхронизация на данни между два софтуерни продукти, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД 27.02.2018 17:00 Отворена публично състезание
170-102 02.02.2018 Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими) 23.02.2018 17:00 Затворена публично състезание
180-009 31.01.2018 Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД 21.02.2018 17:00 Затворена публично състезание
170-094 21.12.2017 Доставка на течни горива за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД Отворена договаряне без предварителна покана за участие
170-096 13.12.2017 Актуализиране на инвестиционния проект,изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж "Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от ГИС„Дупница” до границата с Република Гърция" 12.01.2018 17:00 Затворена Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
170-090 13.12.2017 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Компресорна станция „Полски Сеновец“ - основен ремонт на Машинна зала към Компресорен цех“ 12.01.2018 17:00 Затворена Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
170-076 08.12.2017 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно Възложена договаряне без предварителна покана за участие
170-085 01.12.2017 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Газопроводно отклонение „Търговище“ – DN 250, PN 5,4 MPa” 05.01.2018 17:00 Затворена Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
170-038 20.11.2017 Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“ 19.12.2017 17:00 Затворена публично състезание
170-078 08.11.2017 Доставка на газова арматура 13.12.2017 17:00 Затворена открита процедура