Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
160-092 21.12.2016 Почистване на сервитутни площи на преносни газопроводи в горски територии 18.01.2017 17:00 Затворена публично състезание
160-081 15.12.2016 Последваща периодична проверка и проверка по желание, както и следгаранционна поддръжка и ремонт на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и електронни коригиращи устройства за обем тип 2 05.01.2017 17:00 Затворена публично състезание
160-082 15.12.2016 Обновяване на системата за управление на технологичните процеси в ПГХ „Чирен” 27.01.2017 17:00 Затворена публично състезание
160-023 01.12.2016 Доставка на течни горива за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД 12.12.2016 17:00 Затворена публично състезание
160-097 01.12.2016 Доставка на топлообменници 05.01.2017 17:00 Затворена публично състезание
160-042 01.12.2016 Доставка и внедряване на софтуерен пакет (програмен продукт) за моделиране и определяне на оптималните режими на експлоатация на ПГХ Чирен (ППООРЕ) 09.01.2017 17:00 Прекратена публично състезание
160-101 30.11.2016 Доставка на резервни части за газотурбинен привод (ГТП) АИ-336-2-8 05.01.2017 17:00 Затворена публично състезание
160-046 28.11.2016 Ремонт на газотурбинни двигатели ДТ 70П 19.12.2016 17:00 Прекратена открита процедура
160-093 28.11.2016 Доставка на газови котли 05.01.2017 17:00 Затворена публично състезание
160-016 31.08.2016 Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на обектите на “Булгартрансгаз” ЕАД 26.09.2016 17:00 Затворена открита процедура