Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
170-017 23.05.2017 Доставка на свежо минерално турбинно масло ISO VG 32 Отворена договаряне без предварителна покана за участие
170-034 23.05.2017 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно Отворена договаряне без предварителна покана за участие
170-019 18.05.2017 Доставка на ремонтни комплекти за ремонт на газопроводи 08.06.2017 17:00 Отворена публично състезание
170-012 17.05.2017 Проучване и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към Проект от „Общ интерес“ 6.8.2 21.06.2017 17:00 Отворена открита процедура
170-011 16.05.2017 Доставка на система за изолиране на газопроводи 06.06.2017 17:00 Отворена публично състезание
170-029 16.05.2017 Облитане на част от газопреносната система за откриване на пропуски на газ 06.06.2017 17:00 Отворена публично състезание
170-016 15.05.2017 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК) 05.06.2017 17:00 Отворена публично състезание
170-010 27.04.2017 Платформа за резервиране на капацитет на вътрешни точки на газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД 18.05.2017 17:00 Затворена публично състезание
170-001 09.03.2017 Доставка на активна електроенергия с Координатор на балансираща група 13.04.2017 17:00 Затворена открита процедура
170-013 02.03.2017 Доставка и внедряване на софтуерен пакет (програмен продукт) за моделиране и определяне на оптималните режими на експлоатация на ПГХ Чирен (ППООРЕ) 30.03.2017 17:00 Затворена Пазарни консултации