Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
190-032 03.12.2019 Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД в три обособени позиции 23.12.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-095 29.11.2019 Доставка на резервни части за UPS 19.12.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-125 18.11.2019 Следгаранционна поддръжка и ремонт на фискалната система за контрол, измерване и визуализация на ГИС Русе-Междусистемна връзка България-Румъния 09.12.2019 17:00 Отворена публично състезание
190-070 13.11.2019 Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 03.12.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-123 11.11.2019 Интегриране на данни за пет участъка от газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, изготвяне на оценка на риска и план за управление на интегритета на участъците 16.12.2019 17:00 Отворена открита процедура
190-127 01.11.2019 Упражняване на авторски надзор по време на строителството на технологични връзки за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“,етап „Линейна част" Отворена договаряне без предварителна покана за участие
190-128 01.11.2019 Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2 (делими) 21.11.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-124 31.10.2019 Провеждане на независим технически одит на информационна система за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД 20.11.2019 17:00 Затворена публично състезание
190-110 28.10.2019 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК 04.12.2019 17:00 Затворена открита процедура
190-111 28.10.2019 Вътрешнотръбна инспекция с интелигентни бутала на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, разпределена в две обособени позиции 02.12.2019 17:00 Затворена открита процедура