Изчисти филтрите
Референтен номер Дата на откриване Наименование на поръчката Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Статус Вид на процедурата
180-025 16.03.2018 Доставка на резервни части за газотурбинен двигател (ГТД) ТНМ 1304 10.04.2018 17:00 Отворена публично състезание
170-062 13.03.2018 Доставка на хидрофобни въздушни филтърни елементи за газови турбини тип ТНМ 1304/11 03.04.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-023 13.03.2018 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: "ГИС "Странджа" 23.03.2018 17:00 Отворена Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
170-103 12.03.2018 Ремонт на газотурбинни двигатели ДТ 70П 16.04.2018 17:00 Отворена открита процедура
170-020 08.03.2018 Доставка на разходомери за газ 29.03.2018 17:00 Отворена публично състезание
170-089 08.03.2018 Доставка на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан от високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли, за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопроводи 29.03.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-016 08.03.2018 Доставка на въздушни филтри за газова турбина ТНМ 1304/11 29.03.2018 17:00 Отворена публично състезание
180-013 06.03.2018 Закупуване на активи и земи, собственост на "Южен поток България" АД 14.03.2018 17:00 Затворена договаряне без предварителна покана за участие
170-092 28.02.2018 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „АГРС „Ловеч“ – реконструкция“ 14.03.2018 17:00 Затворена Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение
170-100 28.02.2018 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „АГРС "Септември"-реконструкция" 14.03.2018 17:00 Затворена Договаряне без обявление по ЗОП (отм.) въз основа на Рамково споразумение