Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-100
Дата на създаване: 21.12.2018
Наименование: Изграждане на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап "Линейна част"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06.03.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Поради големия обем на документацията за участие в обществената поръчка,  както и предвид обстоятелството, че същата съдържа множество специфични технически данни, с цел да бъдат улеснени заинтересованите лица и евентуални участници, документацията на поръчката се предоставя и в превод на английски език. Документацията в превод на английски език може да бъде свалена от тук.

Възложителят не се ангажира с каквато и да е отговорност по отношение на точността на превода или за евентуални разминавания в текстовете на български и английски език, включително такива, дължащи се на грешка при превода.

При всички случаи, участниците следва да се съобразяват и да спазват изискванията от документацията за участие на български език.

Всички документи от провеждането на обществената поръчка, подлежащи на публикуване в Профила на купувача на Възложителя, ще са на български език, като няма да бъдат предоставяни в превод на английски език. Процедурата се провежда на български език съгласно документацията за участие и приложимото българско законодателство.

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 26.12.2018 г. под номер 2018/S 248-574577

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0075

Обявлението за изменения или за допълнителна информация е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 05.03.2019 г. под номер 2019/S 045-104026

Решение и обявление
Размер на файла: 1.92 MB, Качен на: 27.12.2018
Размер на файла: 4.12 MB, Качен на: 27.12.2018
Документация за участие и образци
Документация за участие в процедурата - част 1 съдържание
Съдържание
Указания за подготовка на офертата
Размер на файла: 5.38 MB, Качен на: 26.12.2018
Документация за участие в процедурата - част 2 съдържание
Приложение 1 към Указания за подготовка на офертата
Размер на файла: 1.84 MB, Качен на: 26.12.2018
Документация за участие в процедурата - част 3 съдържание
Приложение 2 към Указания за подготовка на офертата
Размер на файла: 4.97 MB, Качен на: 26.12.2018
Документация за участие в процедурата - част 4 съдържание
Проект на договор
Размер на файла: 11.7 MB, Качен на: 26.12.2018
Документация за участие в процедурата - част 5 съдържание
Приложения към Проекта на договор
Размер на файла: 6.72 MB, Качен на: 26.12.2018
Документация за участие в процедурата - част 6 съдържание
Методика за комплексна оценка
Размер на файла: 1.97 MB, Качен на: 26.12.2018
Размер на файла: 96.1 KB, Качен на: 26.12.2018
Документация за участие в процедурата - част 7 съдържание
Образци О2, О3, О3-1, О4, О5, О6, О7, С-01, С-02, С-03, С-04, С-05, С-06, О9
Размер на файла: 12.02 MB, Качен на: 26.12.2018
Размер на файла: 265.25 KB, Качен на: 26.12.2018
Размер на файла: 211.68 MB, Качен на: 26.12.2018
Други решения и обявления
Разяснения
Размер на файла: 2.09 MB, Качен на: 04.02.2019
Размер на файла: 494.94 KB, Качен на: 08.02.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 2.71 MB, Качен на: 03.04.2019
Размер на файла: 3.89 MB, Качен на: 28.05.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 10.83 MB, Качен на: 21.10.2019
Размер на файла: 211.68 MB, Качен на: 21.10.2019
Размер на файла: 14.82 MB, Качен на: 21.10.2019
Размер на файла: 4.57 MB, Качен на: 21.10.2019
Размер на файла: 1.21 MB, Качен на: 21.10.2019